'.$title.'

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden KWS Maiszaad Shop

1. Algemeen

KWS Benelux B.V., Schellingstraat 10, 4879 NK Etten Leur (‘KWS’) is de aanbieder van de diensten die worden aangeboden in de KWS Maiszaad Shop (deze diensten worden hierna gezamenlijk de ‘diensten’ genoemd) aan boeren in Nederland, België en Luxemburg (de individuele gebruiker wordt hierna aangeduid als ‘de gebruiker’). De diensten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De diensten zijn gratis te gebruiken door de gebruiker. KWS garandeert de beschikbaarheid van de diensten niet en is niet aansprakelijk ingeval de diensten niet beschikbaar zijn of vanwege het stopzetten van de diensten. De relatie tussen KWS en de gebruiker wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden. KWS mag op elk moment stoppen met het aanbieden van de diensten.

2. Toepassingsbereik

2.1
Op het gebruik van de diensten en alle inhoud die beschikbaar is voor de gebruiker in de KWS Maiszaad Shop (‘de inhoud’) en alle inhoud die wordt gegenereerd door de gebruiker bij het gebruik van de diensten (de ‘User-generated Content’ of ‘UGC’) zijn deze speciale gebruiksvoorwaarden van toepassing. Andere of aanvullende voorwaarden zijn mogelijk van toepassing op andere websites, andere diensten en/of relaties die niet rechtstreeks te maken hebben met de KWS Maiszaad Shop. KWS kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment aanpassen.

2.2
Het doel van de KWS Maiszaad Shop is om een online portaal aan te bieden waar de gebruiker maiszaad kan bestellen. Als onderdeel van de dienst stuurt KWS de bestellingen van de gebruiker door naar de verkooppartner die geselecteerd is door de gebruiker voor het uitvoeren van de bestelling. KWS zelf verkoopt geen producten via de KWS Maiszaad Shop. De verkoop en bezorging van producten moeten afzonderlijk tussen de gebruiker en de specifieke verkooppartner worden overeengekomen. Alle bestellingen van de gebruiker zijn definitief. Indien de geselecteerde verkooppartner de bestelling niet kan uitvoeren, zal KWS proberen de bestelling door te sturen naar een andere verkooppartner. KWS behoudt zich echter het recht voor om de bestelling te annuleren. De voorwaarden voor de uitvoering van de bestelling, inclusief de levering van de producten, moeten afzonderlijk door de gebruiker en de vertegenwoordiger worden overeengekomen.

3. Intellectuele eigendom

3.1
De inhoud is auteursrechtelijk beschermd en kan ook beschermd zijn door andere rechten van intellectuele eigendom van KWS of aan KWS verbonden bedrijven. Ten behoeve van het gebruik van de diensten verleent KWS aan de gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de inhoud te gebruiken voor zover is overeengekomen, of in het geval dat niets is overeengekomen voor zover bedoeld door KWS bij het beschikbaar maken van de inhoud, zonder recht van sublicentie. Los van een dergelijk gebruik mag de gebruiker niet de inhoud veranderen, kopiëren, reproduceren, verkopen, verhuren, aanvullen of op enige andere manier gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KWS

3.2
De gebruiker verleent aan KWS een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije en overdraagbare licentie om alle UGC te gebruiken of te laten gebruiken. Dit recht omvat onder meer het recht om te kopiëren, te reproduceren, te publiceren en publiekelijk beschikbaar te maken, in het bijzonder met het gebruik van elektronische media, en om te wijzigen, alsook het recht om sublicenties te verlenen, al dan niet tegen een vergoeding.

4. Verplichtingen van de gebruiker

4.1
De diensten mogen alleen gebruikt worden voor legitieme doelen van de gebruiker . De gebruiker moet zich aan deze gebruiksvoorwaarden houden en mag geen schade veroorzaken aan KWS of andere gebruikers. Alle door de Gebruiker verstrekte gegevens moeten waar en correct zijn.

4.2 In geval van niet-naleving kan KWS alle UGC verwijderen uit de KWS Maiszaad Shop. KWS behoudt zich alle overige wettelijke rechten voor.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

5.1
KWS is alleen aansprakelijk jegens de gebruiker indien de schade die de gebruiker lijdt te wijten is aan de opzet of bewuste roekeloosheid van KWS. KWS sluit in verband met de diensten expliciet elke andere aansprakelijkheid jegens de gebruiker uit.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

6.1
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht zonder enige aanspraak op de wetten van enig ander land. De bevoegde rechter is de rechtbank te Rotterdam.

Uw winkelwagen